قابلیت استفاده از واتساپ در چند دستگاه به صورت هم‌زمان دردسترس عموم قرار گرفت | زومیت