اپل باگ بوت نشدن کامپوترهای قدیمی در مک اواس مانتری را برطرف کرد | زومیت