در هشت ماه گذشته بیش از ۴۴ میلیون حمله سایبری شناسایی شده است | زومیت