کاهش چشم گیر تقاضا برای لپ تاپ رده پایین – این بار تقصیر کمبود تراشه نیست