شارژ سریع پیکسل 6 آنقدرها هم که تصور می شد سریع نیست