خانواده آیفون ۱۳ با تقاضای بالا و محدودیت عرضه شدید مواجه شده است | زومیت