سرقت تجهیزات مخابرات به ۱۸ میلیارد تومان رسید | زومیت