با بهبود وضعیت شاخص‌های کیفی، کیفیت اینترنت بهتر شد