گوشی هوشمند One Nord 2 دوباره حادثه آفرید – این بار صدمه جانی در پی داشت