نیمی از مدیران رستوران‌ها قصد استقرار اتوماسیون در 2 تا 3 سال آینده را دارند | ایتنا