واگذاری 58 هزار VDSL در تهران – توسعه در گرو افزایش تعرفه