الکس گورسکی، مدیرعامل جانسون اند جانسون به هیئت مدیره اپل اضافه خواهد شد | زومیت