کشاورزان باید به سرعت خود را با تغییرات اقلیمی وفق دهند | ایتنا