سهم استفاده از نسل سه و چهار اینترنت همراه به ۸۹.۴۵ درصد رسید | ایتنا