طرح صیانت از کاربران می‌تواند به ضرر کارآفرینان کشور باشد | زومیت