چیترهای Call of Duty از عناوین بعدی این فرنچایز نیز به طور دائمی بن خواهند شد