پست جنجالی تکنو در توئیتر – شوخی با بزرگان به قصد شهرت