وزارت صمت: برای ایجاد اطمینان در کاربران، استفاده از سامانه‌های احراز هویت دولتی الزامی است | زومیت