سامسونگ به صورت رسمی تگزاس را برای سرمایه گذاری انتخاب کرد