استفاده هم زمان از دو و چهار تراشه M1 – آخرین راهکار اپل برای رهایی از اینتل