شرکت های چینی فعال در محاسبات کوانتومی در لیست تحریم آمریکا