رویداد فیسکاپ، بزرگ‌ترین مسابقه بازشناسی چهره | زومیت