دعوت وزیر ارتباطات از بسیجیان برای توسعه ارتباطات روستایی کشور