۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت متصل می‌شوند | ایتنا