توسعه دوربین با عرض نیم میلیمتر توسط دانشمندان آمریکایی