“صورتی با اشک شوق” تبدیل به محبوب ترین اموجی سال 2021 شد