تغییر مدیران طراحی و مهندسی توییتر – اولین تصمیمات مدیریتی پاراگ آگراوال