افتخاری دیگر در بیستمین سالگرد تاسیس – ADATA در بین برندهای برتر جهانی