با حکم وزیر ارتباطات : رئیس سازمان فضایی کشور معرفی شد | زومیت