تذکر رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره الزام ای نماد | زومیت