هشتمین سایت 5G ایرانسل در شهر اندیشه راه اندازی شد