قابلیت پین‌کردن پنجره ویدئو خود کاربر به‌زودی به مایکروسافت تیمز اضافه می‌شود | زومیت