فعالان حوزه پرداخت در مخالفت با الزام ای‌نماد: ای‌نماد قانونی نیست | زومیت