تاریخچه‌ی مرورگر اج با جستجوی ویندوز یکپارچه می‌شود | زومیت