افزایش 30 درصدی تولید آیفون در نیمه اول 2022 – هدف عرضه 300 میلیون دستگاه