انتشار گزارشات بیشتر در رابطه با کیفیت ساخت پائین Surface Duo و ترک خوردن بدنه