گزارشاتی جدید از کیفیت ساخت پائین Surface Duo و ترک خوردن بدنه