دلیل غیر قابل سکونت بودن فعلی زهره احتمالا مشتری بوده است | ایتنا