پری، دیس‌آنرد و ولفنشتاین برای Xbox Series X و S درجه بندی شدند