پشتیبانی PS5 از بیش از 4000 عنوان PS4 – احتمال اجرای معیوب برخی عناوین