تجزیه IBM به دو شرکت مجزا ، تمرکز دوباره روی هوش مصنوعی و خدمات ابری