سهم ۸۸ درصدی 3G و 4G در مصرف اینترنت کاربران | ایتنا