هواپیما برای سفر در ایام کرونا امن‌تر است | عصرارتباط