نظرسنجی: به ما بگویید که آیا خرید آیفون های جدید با این شرایط منطقی است؟