نامه خداحافظی بنیانگذار وان پلاس و قطعی شدن تصمیم ترک او!