کاهش 10 برابری واردات گوشی – دلیل کمبود نیاز بازار