تعداد فروش پلی استیشن 5 طی 5 سال به 300 میلیون دستگاه خواهد رسید