وضعیت مبهم گرافیک GeForce RTX 3070 – موجودی بسیار اندک