راهکارهای AMD برای عرضه بدون مشکل RX 6000 و Ryzen 5000