موفقیت در ارائه اولین گرافیک مجزا Intel Xe DG1 – گرافیک DG2 تحت توسعه